O spoločnosti

Dražobná spoločnosť BestAuctions, s.r.o., bola založená za účelom podnikania v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Dražobná spoločnosť BestAuctions, s.r.o. je oprávnená vykonávať organizovanie dobrovoľných dražieb na základe koncesnej listiny č. OU-BA-OZP1-2016-004042-6 zo dňa 12.1.2016 vydanej Okresným úradom Bratislava, odborom živnostenského podnikania

Dražobná spoločnosť BestAuctions, s.r.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti dražobníka na základe zmluvy č. 2063171 s poisťovňou KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Na stiahnutie: