Kaštieľ s pozemkami - k.ú. Veľké Bošany

Lokalita:
Najnižšie podanie: 1 000 000€
Zistená/stanovená cena: 626 000€
Minimálne prihodenie: 500€
Dražobná zábezpeka: 49 790€
 • nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Partizánske, obec Bošany, katastrálne územie Veľké Bošany, zapísané na LV č. 1285 akoLV č.

Katastrálne územie

Parcela CKN č.

Druh pozemku

Výmera v m2

1285

Veľké Bošany

624/2

zastavaná plocha a nádvorie

11

1285

Veľké Bošany

636/1

ostatná plocha

4688

1285

Veľké Bošany

636/2

ostatná plocha

4698

1285

Veľké Bošany

637

zastavaná plocha a nádvorie

421

LV č.

Katastrálne územie

Stavba

Súpisné číslo

Na parcele

1285

Veľké Bošany

kaštieľ

131

637


v podiele 1/1 k celku Označenie a opis predmetu dražby a jeho stav:
Kaštieľ so s.č. 131 na pozemku parc. CKN č. 637 k.ú. Veľké Bošany, s príslušenstvom je situovaný v centrálnej časti obce Bošany, v rámci hlavne komunikácie prechádzajúcej obcou Bošany, v lokalite s prevládajúcou zástavbou objektov občianskej vybavenosti. Prístup k nehnuteľnosti je z verejnej komunikácie a chodníkov ulice SNP a následne po pozemku parc. CKN č. 624/3 a 636/7 evidovaných na LV č. 1974, na ktorých sú zriadené vecné bremená práva prechodu a prejazdu.
Výstavba objektu: Pôvodný objekt bol postavený podľa vyjadrenia obecného úradu v roku 1776 ako kaštieľ využívaný na bývanie. V roku 1995 bola na objekte vykonaná kompletná rekonštrukcia spojená s výmenou všetkých prvkov krátkodobej životnosti. V roku 2006 došlo v rámci suterénu k havarijnej situácii, počas ktorej bolo zaplavené celé podzemné podlažie až do výšky stropu. Boli zničené zdroje vykurovania a TÚV, ktoré boli v roku 2012 nahradené novými zariadeniami.
Účel využitia objektu: Objekt bol pôvodne postavený a užívaný na bývanie, v súčasnosti je evidovaný ako kaštieľ, druh stavby 11 - Budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum, čo nie je v súlade so skutočným stavebno-technickým vyhotovením stavby v čase ohodnotenia. V predloženom kolaudačnom rozhodnutí na rekonštrukciu vykonanú v roku 1995 bola stavba určená na užívanie ako kancelárske a administratívne priestory, čo je v súlade s jej využívaním po rekonštrukcii. Kaštieľ bol v roku 1963 rozhodnutím ŠKK pri ONV Topoľčany zo dňa 28.5.1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatok Slovenska a je spolu s pozemkom parc. CKN č. 636/1 chránenou nehnuteľnosťou druh 201 - Nehnuteľná kultúrna pamiatka.
Dispozičné riešenie: Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu s čiastočným podpivničením prístupným dvoma samostatnými schodiskami v pravej a ľavej časti kaštieľa. Kaštieľ je prístupný hlavným vchodom od ulice SNP a zadným vchodom z parku.
 • Na 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú dve miestnosti využívané ako vinárne so zariadením, dva sklady, dve schodiská, kotolňa, miestnosť pre trezor

 • Na 1. nadzemnom podlaží sú situované - vstupná hala s predným a zadným vstupom, dve komunikačné chodby, dve schodiská, štyri kancelárie, šatňa, miestnosť informátora, miestnosť vrátnika, miestnosť upratovačky, sociálne zariadenia.

 • Na 2. nadzemnom podlaží sú situované - dve komunikačné haly, sekretariát, štyri kancelárie, hosťovská izba so sociálnym zariadením, miestnosť upratovačky, samostatné WC, sprcha, kuchynka, sklad, sociálne zariadenia – WC (muži a ženy), balkón, schodisko do povalového priestoru


Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové pásy z kameňa a betónu,

 • zvislé nosné konštrukcie suterénu sú čiastočne z kameňa a betónu, čiastočne murované z plnej pálenej tehly, zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú murované z pálenej tehly o hr. 75-90 mm, deliace konštrukcie sú vyhotovené ako murované,

 • stropné konštrukcie sú v suteréne klenbové z plnej pálenej tehly, stropy nad 1. nadzemným podlažím sú klenbové z plnej pálenej tehly, nad 2. nadzemným podlažím drevené trámové so záklopom, s hornou dobetonávkou

 • konštrukcia centrálneho schodiska je železobetónová monolitická, so stupňami z pieskovca, do suterénu z drevených nástupníc,

 • konštrukcia strechy je sedlová valbová, s krytinou z pálenej škridle (typ bobrovka),

 • klampiarske konštrukcie strechy sú z medeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z  medeného plechu,

 • vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu (fasády) sú vyhotovené z omietok na báze silikátov so štukami, vnútorné úpravy povrchov sú z hladkých vápennocementových omietok so štukami, v sociálnych zariadeniach a v kuchynke sú keramické obklady stien,

 • povrchové úpravy podláh v komunikačných priestoroch, v kanceláriách, vo vinárni a v sociálnych zariadeniach sú z keramickej dlažby, v kotolni a sklade je cementový poter.

 • výplne okenných otvorov tvoria okná drevené dvojité (na mieru, imitácie pôvodných)

 • interiérové dvere sú drevené masívne reliéfové v drevených obložkových zárubniach (na mieru, imitácie pôvodných).

 • vykurovanie objektu je ústredné, teplovodné podlahové doplnené panelovými radiátormi s vlastnou dodávkou tepla - 2 kotle na zemný plyn umiestnené v kotolni v suteréne, zdrojom TÚV je el. boliler osadené v kotolni


Vybavenie objektu:
 • rozvody vody, splaškovej kanalizácie, elektrickej energie, požiarnej vody, prívod zemného plynu do kotolne v suteréne

 • rozvody počítačových a telekomunikačných sietí, zabezpečovacieho zariadenia

 • kuchynky na 1. NP prípadne na 2. NP - vybavené kuchynskými linkami na báze dreva, nerezovými umývadlami, pákovými batériami,

 • sociálne zariadenia sú vybavené keramickými umývadlami, WC misami kombi, pisoármi, pákovými batériami

 • kotolňa na 1. a 2. nadzemnom podlaží - 2 kotle na zemný plyn + el. zásobník na TÚV

 • vo vinárni je kopaná studňa


Pozemok evidovaný na LV č. 1285 ako parc. CKN č. 624/2 k.ú. Veľké Bošany - pozemok je evidovaný ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.
Pozemok evidovaný na LV č. 1285 ako parc. CKN č. 636/1 k.ú. Veľké Bošany - pozemok je evidovaný ako druh pozemku ostatná plocha, so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je okresná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok ma rekreačné a poľovnícke využívanie.
Pozemok evidovaný na LV č. 1285 ako parc. CKN č. 636/2 k.ú. Veľké Bošany - pozemok je evidovaný ako druh pozemku ostatná plocha, so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je okresná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok ma rekreačné a poľovnícke využívanie.
Pozemok evidovaný na LV č. 1285 ako parc. CKN č. 637 k.ú. Veľké Bošany - pozemok je evidovaný ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom.
Parcela č. 636/1 a parcela č. 637 k.ú. Veľké Bošany sú evidované ako nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).
Príslušenstvo k nehnuteľnostiam evidovaných na LV č. 1285, k.ú. Veľké Bošany :
Plot na parc. CKN č. 636/1 (od ulice SNP) - plot je vybudovaný na severovýchodnej hranici pozemku parc. CKN č. 636/1. Plot je vybudovaný z kamenno-bet. základov, kamennej podmurovky a plotovej výplne z rámového pletiva na murovaných stĺpikoch. Súčasťou plotu sú jedny plotové vrátka a jedny vráta.
Plot na parc. CKN č. 636/2 (okolo parku) - plot je vybudovaný na severozápadnej hranici pozemku parc. CKN č. 636/2. Plot je vybudovaný z bet. základov, betónových stĺpikov a plotovej výplne z betónových prefabrikátov.
Plot na parc. CKN č. 636/2 (za kaštieľom) - plot je vybudovaný okolo kaštieľa. Plot je vybudovaný z bet. základov, oceľových stĺpikov a plotovej výplne zo strojového pletiva.

Studňa v suteréne kaštieľa

Studňa v parku


Prípojka vody - vodovodná prípojka vedená od bodu napojenia na verejné rozvody vody vedené v komunikácii ulice SNP po vstup do šachty a zo šachty do kaštieľa.
Prípojky kanalizácie - kanalizačná prípojka vedená od bodu napojenia na verejné rozvody kanalizácie - od šachty obecného kanalizačného zberača po napojenie kaštieľa.
Prípojka zemného plynu - plynová prípojka vedená od bodu napojenia na verejné rozvody zemného plynu vedené v komunikácii po vstup do objektu.
Prípojka NN - vedená od bodu napojenia na verejné rozvody po vstup do objektu, 1kábel Al 4x70mm o dĺžke 20,00 m.
Spevnené plochy - zámková dlažba - spevnené plochy zo zámkovej dlažby kladenej do piesku, slúžiace ako prístupové chodníky, parkovisko vedľa kaštieľa a prístup do parku.
Spevnené plochy - lomový kameň - spevnené plochy z lomového kameňa na betón, vyšpárovaného, slúžiace ako prístupové chodníky okolo jazierok.
Spevnené plochy zo štrkodrvy- slúžiace ako prístupové chodníky v parku.
Spevnené plochy - vegetačné tvárnice - spevnené plochy z polovegetačných tvárnic, slúžiace ako prístupové chodníky okolo kaštieľa.
Spevnené plochy – odvodňovacie - spevnené plochy slúžiace ako štrkopieskový zásyp (odvodnenie). Nachádzajú sa po celom obvode kaštieľa.
Obrubníky betónové - obrubníky okolo prístupových chodníkov zo štrkodrvy.
Obrubníky záhonové - obrubníky okolo prístupových chodníkov zo zámkovej dlažby.
Kanalizačné šachty - 5 ks kanalizačných prefabrikovaných šácht s liatinovými poklopmi na rozvodoch splaškovej aj dažďovej kanalizácie.
Vodomerná šachta - betónová monolitická vodomerná šachta osadená pred kaštieľom.
Armatúrne šachty (vypúšťacie) - betónové monolitické armatúrne šachty.
Oporný múr (lomový kameň) - oporné múriky z lomového kameňa vybudované v parku okolo jazierok a fontány.
Oporný múr (betónový) - monolitické betónové oporné múriky vystužené oceľovou sieťovinou vybudované po obvode kaštieľa ako oporná stena odvodnenia (štrkový zásyp).
Oporný múr (vodopád pri altánku) - oporný múr vybudovaný po obvode jazierka pre vodopád.
Vonkajšie schody (zámková dlažba) - Vonkajšie schody zo zámkovej dlažby kladenej na betónový podklad, pred hlavným vstupom do kaštieľa od ulice SNP.
Vonkajšie schody (lomový kameň) - vonkajšie schody z lomového kameňa kladeného do malty na betónový podklad. pri čerpacej stanici pre jazierka.
Žumpa

Parkový rozvod vody


Čerpacia stanica pre jazierka - monolitickú betónová nádrž na vodu so železobetónovým stropom, z ktorej sa prečerpáva voda do vodopádu nad vrchným jazierkom.
Podzemná vínna pivnica - podzemná klenbová pivnica vybudovaná pod úrovňou terénu pred zadným vstupom do kaštieľa využívaná ako vínna pivnica.

Vstup do pivnice


Záhradný altánok - samostatne stojaci altánok, ktorý je tvorený drevenými stĺpmi bez opláštenia, strop je drevený trámčekový s podhľadom, krov je stanový a je pokrytý škridlou (bobrovkou), podlaha je betónová s poterom, klampiarske konštrukcie sú medené, drevené konštrukcie a zábradlie sú opatrené impregnačným náterom. Altánok sa nachádza pred kaštieľom nad vstupom do vínnej pivnice.
Záhradné jazierka - vybudované ako monolitické betónové.
Parková fontána - je fontána zo železobetónovej konštrukcie uložená na betónovom podklade, vybudovaná v parku.
Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to:
 • vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000, VS:2018003 do poznámky pre prijímateľa uviesť dražba Veľké Bošany.

 • v hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby

 • do notárskej úschovy

 • bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra, IČO: 50 107 607.


Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť zložená najneskôr do otvorenia dražby a musí byť jej zloženie dostatočne preukázané: – originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník dražby bude pripustený k dražbe, ak bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby. - originál potvrdením o vklade na účet v hotovosti. Účastník dražby bude pripustený k dražbe, ak bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby. - originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby dražobník bezodkladne vráti dražobnú zábezpeku v prospech nimi označeného bankového účtu, nimi zloženú hotovosť alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy, resp. bezodkladne vráti listiny preukazujúce zloženie vydanie bankovej listiny.
3. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,-eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby a to vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000, VS:2018003 do poznámky pre prijímateľa uviesť: dražba Veľké Bošany.
Dátum a čas konania dražby: 22.05.2019 o 9:30
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová so sídlom Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Termíny obhliadok: 03.05.2019 od 11:00 do 12:0006.05.2019 od 11:00 do 12:00/v mieste predmetu dražby/Záujemcovia o obhliadku sa vopred nahlásia na tel.č. 0917 953 129