Nehnuteľnosti k.ú. Čalovec a k.ú. Kolárovo

Lokalita:
Najnižšie podanie: 44 900 €
Zistená/stanovená cena: 44 900 €
Minimálne prihodenie: 500 €
Dražobná zábezpeka: 10 000 €

 • nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 1120, k.ú. Čalovec, obec ČALOVEC, okres Komárno, ako stavby: kafiléria so súpisným číslom 223 na parcele 1260/24, kravín so súpisným číslom 232 na parcele číslo 1260/16, koniareň so súpisným číslom 239 na parcele číslo 1260/22, koniareň so súpisným číslom 239 na parcele 1260/23, sklad chemikálií so súpisným číslom 243 na parcele 1260/4 a vrátnica so súpisným číslom 250 na parcele 1260/26; v celku v podiele 1/1.


 • nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 7809, k.ú. Kolárovo, obec KOLÁROVO, okres Komárno,

  ako stavby: rozvodňa so súpisným číslom 120 na parcele 28706/10, váha so súpisným číslom 121 na parcele číslo 28706/9, sklad so súpisným číslom 123 na parcele číslo 28706/11, požiarna nádrž so súpisným číslom 124 na parcele 28706/7, výrobňa TK so súpisným číslom 125 na parcele 28706/8, senník so súpisným číslom 126 na parcele 28706/5, maštaľ so súpisným číslom 127 na parcele 28706/2, maštaľ so súpisným číslom 129 na parcele 28706/3, silážny žľab so súpisným číslom 130 na parcele 28706/4, žumpa so súpisným číslom 130 na parcele 28706/13, žumpa so súpisným číslom 130 na parcele 28706/14, mliečnica so súpisným číslom 169 na parcele 28682/4,sklad so súpisným číslom 177 na parcele 28682/7, sklad so súpisným číslom 178 na parcele 28682/6, upravovňa vody so súpisným číslom 181 na parcele 28679/5, hnojisko so súpisným číslom 182 na parcele 28674/19, betónová žumpa so súpisným číslom 182 na parcele 28674/20, žumpa so súpisným číslom 182 na parcele 28674/23; v celku v podiele 1/1.

  Kravín so súp.č. 232, postavený na parc.č. 1260/16 katastrálne územie Čalovec. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, slúžila ako kravín. V súčasnosti bez využitia a údržby, čo sa prejavilo na jej technickom stave. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, nosný obvodový systém je murovaný prevažne z tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Fasáda je vápenná hrubá, poškodená. Vnútorné omietky sú vápenné hladké poškodené. Podlahy betónové a keramické, okná jednoduché, stropy s rovným podhľadom poškodené. Strecha sedlová, krov drevený, krytina je škridla. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu poškodené, dvere drevené, vráta doskové. Inžinierske siete poškodené, bez komplexnej rekonštrukcie nepoužiteľné. Základná životnosť ZZ = 70 rokov.

  Sklad chemikálií so súp.č. 243, postavený na parc.č. 1260/4 katastrálne územie Čalovec. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, slúžila ako sklad chemikálií. V súčasnosti bez využitia a údržby, čo sa prejavilo na jej technickom stave. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, nosný obvodový systém je murovaný prevažne z tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Fasáda je vápenná hrubá, poškodená. Vnútorné omietky sú vápenné hladké poškodené. Podlahy sú betónové, hrubé. Okná sú jednoduché, stropy a strecha zničené. Inžinierske siete poškodené, bez komplexnej rekonštrukcie nepoužiteľné. Základná životnosť ZZ = 60 rokov.

  Ostatné stavby uvedené na LV č. 1120, k.ú. Čalovec konkrétne kafiléria, koniareň a vrátnica sú v zmysle Znaleckého posudku číslo 75/2019 zo dňa 26.04.2019 vypracovaným Ing. Otom Pisoňom, bez hodnoty vzhľadom na to, že sú úplne zničené a zbúrané.


  Mliečnica so súp.č. 169, postavená na parc.č. 28682/4, k.ú. Kolárovo. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, slúžila ako mliečnica. V súčasnosti bez využitia a údržby, čo sa prejavilo na jej technickom stave. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, nosný obvodový systém je murovaný prevažne z tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Fasáda je vápenná hrubá, poškodená. Vnútorné omietky sú vápenné hladké poškodené. Podlahy sú betónové a keramické. Okná sú jednoduché. Stropy s rovným podhľadom poškodené. Strecha pultová s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu poškodené, dvere drevené, vráta plechové, plné. Inžinierske siete poškodené, bez komplexnej rekonštrukcie nepoužiteľné. Základná životnosť ZZ = 90 rokov.

  Sklad so súp.č. 178, postavený na parc.č. 28682/6, k.ú. Kolárovo a Sklad so súp.č. 177, postavený na parc.č. 28682/7, k.ú. Kolárovo - stavby sú jednopodlažné, nepodpivničené, slúžili ako sklad. V súčasnosti bez využitia a údržby, čo sa prejavilo na ich technickom stave. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, nosný obvodový systém je murovaný prevažne z tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Fasáda je vápenná hrubá, poškodená. Vnútorné omietky sú vápenné hladké poškodené. Podlahy sú betónové, hrubé. Okná sú jednoduché. Stropy s rovným podhľadom poškodené. Strecha prevažne drevená, sedlová s krytinou z AZC vlnoviek. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu poškodené, dvere drevené, vráta doskové. Inžinierske siete poškodené, bez komplexnej rekonštrukcie nepoužiteľné. Základná životnosť ZZ = 80 rokov.

  Úpravovňa vody so súp.č. 181, postavená na parc.č. 28679/5, k.ú. Kolárovo. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, slúžila ako úpravovňa vody. V súčasnosti bez využitia a údržby, čo sa prejavilo na jej technickom stave. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, nosný obvodový systém je murovaný prevažne z tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Fasáda je vápenná hrubá, poškodená. Vnútorné omietky sú vápenné hladké poškodené. Podlahy sú betónové a keramické. Okná sú jednoduché. Stropy s rovným podhľadom poškodené. Strecha plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu poškodené, dvere drevené, vráta odstránené. Inžinierske siete poškodené, bez komplexnej rekonštrukcie nepoužiteľné. Základná životnosť ZZ = 70 rokov.

  Rozvodňa so súp.č. 120 na parc.č. 28706/10, k.ú. Kolárovo. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená. Murovaná z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm, strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Dvere sú plné, plechové, okná jednoduché. Fasáda a vnútorné omietky sú vápennocementové, podlaha je z cementového poteru. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická. Stavba nie je pravidelne udržovaná, nie je využívaná na účel zriadenia, je bez pravidelnej údržby. Stavba bola daná do užívania v roku 1970. Základná životnosť ZZ = 60 rokov.

  Váha so súp.č. 121 na parc.č. 28706/9, k.ú. Kolárovo. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená. Murovaná z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm, strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Dvere sú plné, plechové, okná jednoduché. Fasáda a vnútorné omietky sú vápennocementové, podlaha je z cementového poteru. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická. Stavba nie je pravidelne udržovaná, nie je využívaná na účel zriadenia, je bez pravidelnej údržby. Stavba bola daná do užívania v roku 1970. Základná životnosť ZZ = 60 rokov.

  Hnojisko so súp.č. 182 na parc. č. 28674/19, k.ú. Kolárovo – nachádza sa v zadnej časti areálu, len podlaha, bez oporných múrov. Základná životnosť ZZ = 60 rokov.

  Žumpa so súp.č. 182 na parc.č. 28674/20, k.ú. Kolárovo - nachádza sa v zadnej časti areálu, odvod splaškov. Základná životnosť ZZ = 60 rokov.

  Žumpa so súp.č. 182 na parc.č. 28674/23, k.ú. Kolárovo - nachádza sa v zadnej časti areálu, odvod splaškov. Základná životnosť ZZ = 60 rokov.

  Silážny žľab so súp.č. 130 na parc. č. 28706/4, k.ú. Kolárovo - zadnej časti areálu, betónová podlaha s betónovými prefabrikovanými opornými múrmi. Základná životnosť ZZ = 50 rokov.

  Žumpa so súp.č. 130 na parc.č. 28706/13, k.ú. Kolárovo - nachádza sa v zadnej časti areálu, odvod splaškov. Základná životnosť ZZ = 50 rokov.

  Žumpa so súp.č. 130 na parc.č. 28706/14, k.ú. Kolárovo - nachádza sa v zadnej časti areálu, odvod splaškov. Základná životnosť ZZ = 50 rokov.


  Ostatné stavby uvedené na LV č. 7809, k.ú. Kolárovo ako sklad, požiarna nádrž, výrobňa TK, senník a maštaľ sú v zmysle Znaleckého posudku číslo 76/2019 zo dňa 26.04.2019 vypracovaným Ing. Otom Pisoňom, bez hodnoty vzhľadom na to, že sú úplne zničené a zbúrané.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000, VS:2019001 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky. Neúspešným účastníkom dražby dražobník bezodkladne vráti dražobnú zábezpeku v prospech nimi označeného bankového účtu alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy, resp. bezodkladne vráti listiny preukazujúce zloženie vydanie bankovej listiny.
Dátum a čas konania dražby: 25.06.2019 o 12:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Termíny obhliadok: 06.06.2019 od 10:00 do 10:30 nehnuteľnosti k.ú. Čalovec06.06.2019 od 11:00 do 11:30 nehnuteľnosti k.ú. Kolárovo 07.06.2019 od 10:00 do 10:30 nehnuteľnosti k.ú. Čalovec07.06.2019 od 11:00 do 11:30 nehnuteľnosti k.ú. Kolárovo/v mieste predmetu dražby/ Záujemcovia o obhliadku sa vopred nahlásia na tel č. 0917 953 129