UPUSTENÉ - Pozemok evidovaný na LV č. 7577 k.ú. Žilina ako parcela registra "C", parc.č.: 4906/138, výmera 1085m2, druh pozemku: trvalý trávny porast

Lokalita: Žilina
Najnižšie podanie: 200 000€
Zistená/stanovená cena: 168 000€
Minimálne prihodenie: 500€
Dražobná zábezpeka: 30 000€
Dátum a čas konania dražby: 23.01.2020 o 11:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľubica Joneková, sídlo Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina
Termíny obhliadok: 7.1.2020 od 10:00 do 10:308.1.2020 od 10:00 do 10:30Záujemcovia o obhliadku sa vopred nahlásia na tel.č. 0917953129