Rodinný dom v obci Bernolákovo, okres Senec, s pozemkom o výmere 1086m2

Lokalita: Bernolákovo č. 182, k.ú. Bernolákovo, okres Senec
Najnižšie podanie: 123.300€
Zistená/stanovená cena: 137.000€
Minimálne prihodenie: 500€
Dražobná zábezpeka: 10.000€

Nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 3848, k.ú. Bernolákovo, obec Bernolákovo, okres Senec, ako parcely registra „C“ číslo 148/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 486m2, p.č. 148/3 záhrady o výmere 600m2 a stavba - rodinný dom so súpisným číslom 182 na p.č. 148/2, v celku v podiele 1/1.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2017005 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky. 
Dátum a čas konania dražby: 20.12.2017 o 10:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Hlavnová, notár so sídlom: Jašíkova 2, Bratislava - Ružinov
Termíny obhliadok: 07.12.2017 od 11:30 do 12:0008.12.2017 od 11:30 do 12:00Záujemci o obhliadku sa deň vopred nahlásia na t.č. 0917 953 129