Rodinný dom v obci Komjatice, okres Nové Zámky

Lokalita: Nádražná 290, Komjatice, okres Nové Zámky
Najnižšie podanie: 24.000 €
Zistená/stanovená cena: 27.300 €
Minimálne prihodenie: 200 €
Dražobná zábezpeka: 5.000 €

Rodinný dom súpisné číslo 290 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 655/1 v katastrálnom území Komjatice. Rodinný dom sa nachádza cca 20 km od centra okresného mesta Nové Zámky a cca 20 km od krajského mesta Nitra v centrálnej časti obce. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dispozične ide o prízemný rodinný dom s čiastočným podpivničením. Na prízemí sa nachádzajú obytné miestnosti, ktoré sú umiestnené za sebou a okrem krajných miestností sú všetky priestory priechodné.

Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie - zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy klenbové. Schodisko tvorí kovový rebrík. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky striekané (hrubozrnné). Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) svetelná a motorická.

1. Nadzemné podlažie - základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 50 do 60cm. Deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s viditeľnými trámami drevené. Strechu tvorí krov sedlový. Krytina strechy na krove je z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety. Podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo a vodovodné batérie, ktoré sú pákové nerezové so sprchou a ostatné. Záchod je splachovací bez umývadla. Zdroj vykurovania tvoria lokálne plynové kachle. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2016008 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky. 

Dátum a čas konania dražby: 15.12.2016 o 10:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova trieda 9, Nitra
Kontakt: Kmetiová Ivana
0950/499 679
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 07.12.2016 od 15:00 do 15:3013.12.2016 od 15:00 do 15:30Záujemcovia o obhliadku sa vopred nahlásia na t.č. 0950/499 679