Rodinný dom v obci Podbrezová, okres Brezno s pozemkom o výmere 527m2

Lokalita: Podbrezová
Najnižšie podanie: 28.900 €
Zistená/stanovená cena: 38.500 €
Minimálne prihodenie: 200 €
Dražobná zábezpeka: 5.000 €
Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky interiéru domu v zmysle § 12 ods. 3 Zákona NR SR č. 527/2002 Z.z. v znení Zákona č. 568/2007. Rodinný dom súp. č. 223 na parc. č. 1194/2 sa nachádza v zastavanom území obce Podbrezová, v jeho okrajovej časti,okres Brezno. Prístup k objektu je po asfaltovej komunikácií Banská Bystrica - Brezno I/66. Napojený je na rozvod elektrickej energie, verejný vodovod rozvodnú sieť plynu a odkanalizovaný do septika. Objekt je podpivničený, má jedno nadzemné podlažia a obytné podkrovie. Objekt bol daný do užívania v roku 1961.Rodinný dom je v pôvodnom stave, v čase ohodnotenia bol neobývaný. I.PP – vstup, schodisko, garáž, dielňa,chodba, izba, sklad a kotolňa I.NP – schodisko, dve chodby, štyri izby, kúpeľňa, WC, špajza Podkrovie - chodba,WC a dve izby. Stavebno-technický popis: Základy sú betónové s izoláciou,zvislé nosné konštrukcie murované z tehlového materiálu hr. do 500 mm, deliace konštrukcie murované z tehál, stropy železobetónové s rovným podhľadom, strop nad podkrovím drevený trámový s rovným podhľadom, krov valbový, manzardový, krytina pálená škridla, vonkajšia omietka škrabaný brizolit, vnútorné omietky hladké štukové, schody s povrchom PVC a cementový poter, okná drevené dvojité a zdvojené s vonkajšími plastovými roletami, dvere hladké plné alebo zasklené v oceľových zárubniach, podlahy drevené doskové, laminátové plávajúce, PVC a keramické dlažby, klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech, elektroinštalácia svetelná a motorická, vykurovanie ústredné teplovodné kotlom na plynné palivo palivo, príprava TÚV v elektrickom zásobníkovom ohrievači. V kuchyni v podzemnom podlaží sa nachádza kuchynská linka na báze dreva, drez nerezový, plynová varná platňa, odsávač pár, elektrická rúra, sporák na pevné palivo, keramický obklad. WC v podzemnom podlaží je s umývadlom, keramická dlažba, keramický obklad. V kúpeľni na prvom podlaží sa nachádza vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, batérie obyčajné. V podkroví je samostatné WC bez umývadla. Predmet dražby sa draží v akom stojí a leží.
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2016002 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky.
Dátum a čas konania dražby: 12.09.2016 o 11:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jozef Oceľ, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Kmetiová Ivana
0950/499 679
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 23.08.2016 od 11:00 do 11:3006.09.2016 od 11:00 do 11:30Všetci záujemcovia o obhliadku sa pred termínom obhliadky nahlásia na t.č 0950/499 679