UPUSTENÉ Pozemkové nehnuteľnosti v k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II: zastavané plochy a nádvoria o výmere 581m2, záhrady o výmere 735m2 a stavby

Lokalita: Bratislava - Ružinov
Najnižšie podanie: 320.000 €
Zistená/stanovená cena: 336.000 €
Minimálne prihodenie: 1.000 €
Dražobná zábezpeka: 30.000 €
Stavba súp. č. 3086 na parc. č. 2233/1 je postavená na ulici Hrachová v k.ú. Ružinov, okr. Bratislava II. Nachádza sa v časti mesta so zástavbou rodinných domov, administratívnych budov a objektov s drobnou výrobou. Prístup k ohodnocovanej nehnuteľnosti je zabezpečený po miestnej asfaltovej komunikácii. V mieste sa nachádzajú všetky inžinierske siete, verejný vodovod, rozvod elektrickej energie, rozvodná sieť plynu a verejná kanalizačná sieť. Objekt bol pôvodne rodinný dom, v roku 2007 rekonštruovaný a zmenené užívanie na administratívnu budovu. Objekt bol postavený v dvoch časových obdobiach. Podľa "Výmeru o povolení výnimky z obmedzenia prevádzania stavieb" z roku 1943, bol pôvodný dom daný do užívania pravdepodobne v roku 1946. Prístavba bola daná do užívania v roku 1953. V pôvodnej časti sa nachádza chodba, kuchyňa a tri miestnosti, v prístavbe sa nachádza jedna miestnosť, predsieň a sociálne zariadenia. Prístavba je podpivničená. Strecha nad pôvodnou časťou je stanová s povalovým priestorom, nad prístavbou je strecha plochá. Podzemné podlažie je prístupné z dvora betónovými schodmi. Podzemné podlažie je založené na betónových základoch s izoláciou, murivo betónové, vstupné dvere kovové, vnútorné dvere hladké, strop železobetónový, okná oceľové jednoduché, elektroinštalácia svetelná. Nadzemné podlažie je murované z tehál hr. do 400 mm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, strecha stanová s krytinou obyčajnou škridlou jednodrážkovou, nad prístavbou strecha plochá s krytinou z pozinkovaného plechu, deliace konštrukcie murované z tehál, vnútorné omietky štukové, podlahy drevovláknité dosky OSB a keramické dlažby, dvere dyhované, okná drevené zdvojené s vonkajšími mrežami, vykurovanie ústredné plynovým kotlom ÚK, vykurovacie telesá oceľové panelové, elektroinštalácia svetelná a motorická, klimatizácia, zabezpečovacie zariadenie s napojením na políciu, kuchynka a sociálne zariadenia sú vybavené štandardne. Oplotenie pozostáva z betónových základov, výplň z debniacich tvároviek DT 20. Prístup na pozemok je zabezpečený bráničkou a posuvnou bránou s diaľkovým ovládaním. Predmet dražby sa draží v akom stojí a leží.
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2016003 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky. Neúspešným účastníkom dražby dražobník bezodkladne vráti dražobnú zábezpeku v prospech nimi označeného bankového účtu alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy, resp. bezodkladne vráti listiny preukazujúce zloženie vydanie bankovej listiny. 
Dátum a čas konania dražby: 24.08.2016 o 14:00
Miesto konania dražby: NÚ JUDr. Marta Pavlovičová PhD., Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Kontakt: Kmetiová Ivana
0950/499 679
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 08.08.2016 od 10:00 do 10:3009.08.2016 od 10:00 do 10:30Záujemcovia o obhliadku sa pred termínom obhliadky nahlásia na t.č 0950/499 679